Ubytovací řád

Všeobecné podmínky a ubytovací řád Hotel Ryšavý*** Vémyslice
platné od 1.8.2010

Společnost Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma, s.r.o., IČO: 28315049, se sídlem
Vémyslice 241, PSČ 671 42, zapsaná v obchodním rejstříku KOS v Brně, oddíl C, vložka 60719, vydává jako provozovatel následující
Všeobecné provozní podmínky a ubytovací řád
Hotel Ryšavý, Vémyslice 73, 671 42


I. Ubytování


A)  Začátek ubytování

 1. Check–in (nástup ubytování – předání pokoje) hotelových hostů je možný
  od 14 do 21 hodin. Po této době je automaticky uvolněna rezervace hotelu,
  není-li dohodnuto jinak.
 2. Při předání pokoje obdrží host připravený klíč s elektronickým čipem.
 3. Předčasný check-in od 9 hodin je možný pouze po dohodě s provozovatelem.


B)  Ukončení ubytování

 1. Check-out (ukončení ubytování – předání pokoje) se provádí od 7 do 11 hodin.
  Host  je povinen odevzdat pokoj ve stavu, v jakém jej převzal,
  a předat provozovateli klíče i s elektronickým čipem.
 2. Pozdější check-out hotelových hostů je možný pouze do 16 hodin po dohodě s provozovatelem.
 3. Při ztrátě nebo znehodnocení klíče je host povinen zaplatit provozovateli náhradu
  ve výši 3000,- Kč.
 4. Cena ubytování je stanovena ceníkem, který je součástí těchto podmínek.

Pokoj pro novomanžele Zdarma ke svatební hostině je podmíněn minimální útratou
40.000 Kč s DPh.


II. Restaurace, bowling

 1. Restaurace a bowling jsou přístupné – s výjimkou konání společenských akcí –
  i třetím osobám.
 2. Otevírací doba restaurace a bowlingu:
 • PONDĚLÍ A NEDĚLE: od 11:00 do 21:00 hodin
 • ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK: od 11:00 do 22:00 hodin
 • PÁTEK A SOBOTA: od 11:00 do 23:00 hodin
 1. Prodloužení otevírací doby restaurace a bowlingu je možné pouze na základě dohody s provozovatelem. Za každou, a to i započatou hodinu využívání restaurace nad rámec otevírací doby je účtován poplatek po dohodě s provozovatelem.
 2. Cena bowlingu činí, pokud není sjednáno jinak, 220 Kč na hodinu za 1 dráhu.


II.I Tenisová hala, squash, krytý bazén s whirlpoolem, parní saunou a bazénkem pro děti

 1. Tenisová hala a squash jsou přístupné – s výjimkou konání společenských akcí –
  i třetím osobám.
 2. Otevírací doba:

od 1. října do 30. dubna

PONDĚLÍ – NEDĚLE od 11:00 do 22:00 hodin

od 1. května do 30. září

PONDĚLÍ – NEDĚLE od 10:00 do 21:00 hodin

po telefonické domluvě dle Vašeho přání

 1. Prodloužení otevírací doby tenisové haly je možné pouze na základě dohody s provozovatelem. Za každou, a to i započatou hodinu využívání nad rámec otevírací doby
  je účtován poplatek po dohodě s provozovatelem.
 2. Cena tenisové haly činí, pokud není sjednáno jinak: 

  TENIS
  350 Kč na 1 hodinu / 1 kurt – zimní sezóna
  280 Kč na 1 hodinu / 1 kurt – letní sezóna

  SQUASH
  180 Kč na 1 hodinu / 1 kurt
  100 Kč na 30 minut / 1 kurt 

 3. Do tenisové haly a na sqush je vstup možný pouze v non marking obuvi, tzn. obuv, která nedělá černé čáry. Při nedodržení podmínek je host povinen zaplatit provozovateli náhradu
  ve výši 5000,- Kč.

 4. Cena krytého bazénu s whirpoolem, parní saunou a bazénkem pro děti činí, pokud není sjednáno jinak:

  90 Kč / 1 hod. dospělá osoba, 70 Kč / 1 hod. dítě 5 – 15 let,
  zdarma dítě do 5 let 


III. Společenské akce

 1. Společenskou akcí se rozumí zejména svatba, oslava výročí, firemní večírek
  a veškeré jiné příležitosti, při kterých je rezervován celý hotel nebo část hotelu, restaurace
  či bowlingu pro skupinu čítající nejméně 10 osob.
 2. Pokud není s provozovatelem uzavřena jiná písemná dohoda, je objednavatel povinen zaplatit předem zálohu v následující výši:
 3. V případě akce s předběžným rozpočtem od 20 000 do 50 000 Kč – zálohu ve výši
  50 % předběžného rozpočtu nejpozději 10 dnů před konáním akce.
 4. V případě akce s předběžným rozpočtem od 50 000 do 100 000 Kč – zálohu ve výši
  60 % předběžného rozpočtu nejpozději 10 dnů před konáním akce.
 5. V případě akce s předběžným rozpočtem nad 100 000 Kč – zálohu ve výši
  70% předběžného rozpočtu nejpozději 14 dnů před konáním akce.
 6. V případě, že ve shora uvedených termínech není zaplacena shora uvedená záloha,
  je provozovatel oprávněn kdykoliv zrušit rezervaci, aniž by z toho pro něj vyplývaly jakékoli negativní důsledky.
 7. Návštěvník (nezletilé osoby nevyjímaje) svým vstupem do prostor a na akce pořádané hotelem Ryšavý potvrzuje souhlas s tím, že v prostorách mohou být organizátorem pořizovány fotografie či audiovizuální záznamy zachycující návštěvníky. Tyto záznamy a fotografie mohou být dále užívány a návštěvníkům, na nich zachycených, za ně nenáleží žádná odměna ani jiná kompenzace.


IV. Platební podmínky

 1. V případě, že není dohodnuto jinak, je objednavatel povinen uhradit poskytnuté služby
  a veškeré útraty za zkonzumované zboží (dále jen útrata) neprodleně
  po poskytnutí služeb, a to v hotovosti nebo platební kartou.
 2. V případě sjednání jiné lhůty splatnosti ústně je dokladem o jejím sjednání pouze provozovatelem vystavená faktura.
 3. V případě prodlení objednavatele s úhradou útraty je tento povinen uhradit provozovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Pokud není mezi objednavatelem a provozovatelem sjednáno písemně jinak,
  je povinen objednavatel provozovateli zaplatit:

a)      Storno poplatky ve výši 10 % z celkové ceny objednaných služeb
v případě, že provede storno od 29 do 14 dnů včetně před dnem, ve kterém má být poskytování služeb započato.

b)      Storno poplatky ve výši 30 % z celkové ceny objednaných služeb
v případě, že provede storno od 13. do 7. dne včetně před dnem, ve kterém má být poskytování služeb započato.

c)      Storno poplatky ve výši 60% z celkové ceny objednaných služeb
v případě, že provede storno od 6 dnů do 2. dne včetně před dnem, ve kterém má být poskytování služeb započato.

d)     Storno poplatky ve výši 100 % z celkové ceny objednaných služeb
při zrušení služeb 1 den předem nebo v den poskytování služeb nebo
při nečerpání služby bez předchozího zrušení objednávky.


V. Odpovědnost za škody

A)  Odpovědnost provozovatele

 1. Klenoty, peníze a jiné cenné předměty je možno předat do úschovy provozovateli do hotelového trezoru. V tomto případě pak odpovídá provozovatel za věci převzaté do úschovy v plné výši. Provozovatel v žádném případě neodpovídá
  za klenoty, peníze a jiné cenné předměty nad částku 5000,- Kč.
 2. Na ostatní případy odpovědnosti za vznesené věci se použijí ustanovení
  § 433 – 436 občanského zákoníku.
 3. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené třetími osobami, zejména hosty restaurace, bowlingu a hotelu.

B)  Odpovědnost hostů

 1.  Hosté odpovídají provozovateli za jimi způsobené škody v plné výši.


VI. Pronájem zařízení

 1. Provozovatel se může s objednavatelem dohodnout na pronájmu konferenční
  a administrativní techniky či na zapůjčení jiných movitých věcí. V takovém případě
  je povinen předmět pronájmu protokolárně převzít, tj. potvrdit předávací protokol.
 2. Po ukončení pronájmu je objednavatel povinen vrátit pronajaté věci ve stavu, v jakém byly převzaty, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.


VII. Umístění reklamy

 1. Umístění jakýchkoli reklamních materiálů, poutačů, drobných reklamních předmětů a tabulí podléhá předchozímu souhlasu provozovatele. Bez tohoto souhlasu
  je jakékoliv umístění těchto materiálů zakázáno.
 2. Při umístění reklamních materiálů musí objednavatel postupovat s maximální možnou pečlivostí tak, aby jakékoli zařízení či součást hotelu nebyly poškozeny.
  Za případné poškození odpovídá objednavatel v plné výši.


VIII. Účet za konzumaci

Platba formou platební karty musí být nahlášena před uzavřením účtu.


IX. Parkoviště

 1. Hotelovým hostům je k dispozici hotelové parkoviště v případě, že jeho kapacita není vyčerpána. Na parkovací místo není právní nárok. Hotel umožňuje svým hostům bezplatné užívání parkovací plochy až do vyčerpání její kapacity.
 2. Parkoviště je pouze monitorované kamerovým systémem, není však hlídané.


X. Kamerový systém

 1. Veřejné prostory hotelu jsou monitorovány kamerovým systémem, a to z důvodu ochrany bezpečnosti hostů a jimi přinesených věcí.

Jednatel společnosti
Miloš Ryšavý